Rett til fritak fra aktiviteter i opplæringen

Vedr  gjennomføring/fritak fra skolegudstjeneste siste skoledag før jul eller andre deler av undervisningen.

Departementet minner om Opplæringslovens § 2-3a femte ledd der det framgår at skoleeieren årlig skal informere elevene og foreldrene om reglene som gjelder fritak fra aktiviteter i opplæringen. Derfor denne inngående informasjonen:

RETT TIL FRITAK FRA AKTIVITETER I OPPLÆRINGEN:

Etter Opplæringsloven §2-3a skal skolen vise respekt for elever og foreldre sine religiøse og filosofiske overbevisninger, og sikre alle elever sin rett til likeverdig opplæring. Denne bestemmelsen er generell og kan påberopes i forhold til hele grunnskoleopplæringen, men vil nok i praksis ha særlig betydning innenfor KRLE-faget.

Elever har rett til fritak fra de aktivitetene i opplæringen som de ut fra egen religion eller eget livssyn opplever som utøvelse av annen religion, eller tilslutning til et annet livssyn. På samme grunnlag har elever rett til fritak fra aktiviteter de opplever som støtende eller krenkende.

Loven gir ikke rett til fritak fra opplæring i de ulike emnene i læreplanen for fag, men bare til aktiviteter og arbeidsmåter som oppfattes som religionsutøvelse eller tilslutning til annet livssyn

Retten til fritak fra aktiviteter er ikke avgrenset til fag, men gjelder alle aktiviteter i skoletid, eller i tid som blir regnet som skoletid. Skolen skal tidlig gi god informasjon om innhold i læreplaner og om aktiviteter knyttet til disse planene. Når skolen får melding om fritak skal skolen gjennomføre fritaket og gi tilbud om alternative aktiviteter innenfor de rammene som læreplanen setter. For elever under 15 år, gir foreldrene melding om fritak. Elever som har fylt 15 år, gir selv melding om fritak. Det er ikke krav om å oppgi grunn for meldingen, og den skal ikke sendes som søknad. En kan gi melding om fritak gjennom hele skoleåret. Meldingen skal sendes skriftlig til rektor på skolen.

Informasjon om dette finnes også på skolens hjemmeside under emnet: Rett til fritak fra aktiviteter i opplæringen

Krav til melding om fritak:

.  Elevnavn og fødselsdato

.  Klasse

.  Hvilken aktivitet det gjelder

. Tidspunkt, (en dag/flere dager/faste ukedager/perioder)

. Dato og underskrift

For Sand skole vil det også kunne gjennomføres svar på Transponder dersom det er et enkeltarrangement som det skal tas stilling til.

 Dersom skolen ikke godtar melding om fritak fra aktiviteter skal skolen fatte et enkeltvedtak om avslaget. Foreldre, og elever over 15 år, kan klage på avslaget. Klagesaken skal skolen følge opp etter regler om enkeltvedtak i Forvaltningsloven. Klagen skal sendes til rektor på skolen. Alle foreldre og elever skal hvert år få skriftlig informasjon om retten til fritak fra aktiviteter i opplæringen. Informasjonen skal også ligge tilgjengelig på kommunens og skolens hjemmeside.

Skolen har ansvar for å sørge for at fritak blir gjennomført når det er meldt om fritak.

Permalenke til denne artikkelen: https://web.sandskole.no/?page_id=4275